Uključivanje perspektive dječjih prava u politike i odlučivanje

Usvajanje Konvencije o pravima djeteta od strane država članica i Povelje o temeljnim pravima od strane EU-a postavili su smjer u zaštiti prava djece bez diskriminacije u državama članicama. U posljednjih nekoliko godina na EU i nacionalnim razinama razvijeno je i usvojeno nekoliko inicijativa kako bi se osiguralo da su dječja prava ugrađena u politike i prakse koje utječu na njihov život. Na temelju načela odgovornosti i prenosivosti, uključivanje djece u procese donošenja odluka također pruža mogućnosti za bolje razumijevanje pitanja koja utječu na djecu i oblikovanje politika koje bi najbolje odgovorile na potrebe djece. Međutim, postoji velika raznolikost u aktivnostima koje države članice poduzimaju na promicanju dječjih prava, uključujući pravo sudjelovanja.

S ciljem stvaranja poticajnoj okruženja i razumijevanja kako pomoći djeci, Pragma je unutar programa „Podrška obitelji u zajednici“ prevela dokument “Uključivanje perspektive dječjih prava u politike i odlučivanjekoji je dostupan OVDJE.

Programske aktivnosti „Podrška obitelji u zajednici“ (Ugovor Klasa: 230-02/19-01/39, urbroj: 534-03-3-1/3-19.04) provode se uz financijsku potporu Ministarstva zdravstva. Sadržaj dokumenta u isključivoj je odgovornosti udruge Pragma i ni pod kojim uvjetima se ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva zdravstva.