Važeći Statut Pragme možete preuzeti u Registru udruga RH.

Statut


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština Pragme održana 26. veljače 2015. godine donijela je Statut

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o: nazivu i sjedištu; zastupanju; izgledu pečata Udruge; ostvarivanju javnosti djelovanja Udruge; ciljevima; područjima djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti članova te stegovnoj odgovornosti i načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Udruge; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja i raspolaganja imovine; postupku s imovinom u slučaju prestanka Udruge i prestanku postojanja Udruge.

II. NAZIV I SJEDIŠTE, ZASTUPANJE, IZGLED PEČATA UDRUGE I JAVNOST DJELOVANJA

Članak 2.

Naziv udruge glasi: Pragma (u daljnjem tekstu: Udruga).
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 3.

Pragma je udruga registrirana pri gradskom uredu nadležnom za opću upravu.
Pragma je neprofitna pravna osoba.
Udruga djeluje na čitavom teritoriju Republike Hrvatske.
Načela rada Udruge su neovisnost, javnost, demokratski unutarnji ustroj, neprofitnost, slobodno sudjelovanje u javnom životu, rad u interesu za opće dobro.

Članak 4.

Udruga može osnivati podružnice, klubove, društva, kao ustrojstvene oblike Udruge u mjestima na području Republike Hrvatske.
Odluku o osnivanju i načinu rada podružnice donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.
Podružnice nemaju pravnu osobnost, osim ako suprotno ne odluči Upravni odbor.
Udruga može osnovati trgovačko društvo za obavljanje profitne djelatnosti, sukladno zakonu.

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika, promjera 3 cm, s upisanim tekstom uz rub koji glasi: PRAGMA – Zagreb. U sredini se nalazi veliko tiskano slovo P sa simbolom čovjeka ispod.
Udruga ima i štambilj četvrtastog oblika koji sadrži naziv, adresu sjedišta, OIB i web stranicu Udruge. Pečat je ovlaštena koristiti osoba koje zastupa Udrugu.

Članak 6.

Udrugu zastupa Predsjednik, samostalno i pojedinačno.
Skupština može na prijedlog Predsjednika ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge za sklapanje pojedinih ili svih pravnih poslova u ime i za račun Udruge.

Članak 7.

Rad Udruge je javan. O svom radu Udruga izvještava svoje članove putem redovnih i izvanrednih skupština, izvješćima putem elektronske pošte, stručnim skupovima, web stranicom www.udruga-pragma.hr, društvenim mrežama, te na druge prikladne načine.
Javnost se o radu Udruge izvještava putem sredstava javnog priopćavanja, stručnim skupovima, web stranicama, društvenim mrežama, lecima, kao i na ostale prikladne načine.
Javnost se može isključiti sa sjednice tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka o članovima Udruge te radi zaštite osobne, obiteljske, profesionalne ili poslovne tajne.

III. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Ciljevi rada Udruge su unaprjeđivanje kvalitete života pojedinaca, obitelji i zajednica promicanjem, unaprjeđivanjem i razvojem demokratske političke kulture, zaštitom ljudskih prava, međunarodnom razvojnom suradnjom, odgojem i obrazovanjem, socijalnom djelatnošću te zaštitom zdravlja. Pragma provodi projekte i programe koji su od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj.

Članak 9.

Područja djelovanje Udruge su socijalna djelatnost, zaštita zdravlja, obrazovanje, znanost i istraživanje, demokratska politička kultura, ljudska prava i međunarodna suradnja.

Članak 10.

U svrhu ostvarivanja ciljeva i djelatnosti propisanih člankom 8. i 9 ovog Statuta, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • poticanje razvoja i jačanja društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za sve osobe u socijalnoj potrebi kroz sve vidove javnog informiranja,
 • pružanje socijalne i materijalne pomoći i podrške ugroženim pojedincima i obiteljima sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života sukladno zakonu,
 • psihosocijalno savjetovanje pojedinaca, obitelji i zajednica, organiziranjem individualnog i grupnog savjetovanja, predavanja i javnih tribina,
 • educiranje pomoću stručnih savjetovanja, seminara, predavanja, tribina, simpozija, konferencija,
 • organiziranje stručnih skupova i edukacija za stručnjake koji sudjeluju u procesu pružanja socijalne i obrazovne djelatnosti,
 • sudjelovanje u izradi socijalnih programa i projekata organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i područne, (regionalne) uprave i samouprave, državnih tijela, domaćih i međunarodnih organizacija,
 • izrada programa praćenja i vrednovanja programa i projekata,
 • razvoj i unaprjeđivanje socijalne politike i socijalnog planiranja u suradnji s nadležnim državnim i nedržavnim institucijama,
 • provođenje primijenjenih istraživanja,
 • organiziranje svih oblika međunarodne suradnje, povezivanja i razmjene s drugim nacionalnim i međunarodnim organizacijama radi pobuđivanja i promicanja zanimanja za ciljeve Udruge,
 • prikupljanje financijskih sredstava putem odgovarajućih akcija, kao što su sakupljanje poklona i priloga i ostalo, u cilju prikupljanja sredstava za obavljanje i unapređenje djelatnosti i ciljeva Udruge, u skladu sa zakonom,
 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći na način i osobama određenim posebnom odlukom Upravnog odbora u skladu sa zakonom,
 • izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge, održavanje priredbi, izložbi i sličnih događanja, te suradnja sa radijskim i televizijskim kućama i ostalim medijima u cilju širenja ciljeva promicanja ciljeva Udruge,
 • ostvarivanje stručne i znanstvene suradnje s drugim istovrsnim ili stručnim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
 • izdavačka djelatnost, u skladu sa zakonom,
 • informiranje javnosti o djelovanju Udruge,
 • promicanje zdravih stilova življenja djece i odraslih i prevencija ovisnosti kod djece i mladih,
 • pružanje besplatne pravne pomoći, u skladu s zakonom,
 • pružanje razvojne pomoći i suradnje,
 • razvijanje društvenog (socijalnog) poduzetništva kroz razvijanje projekata i programa socijalnog uključivanja socijalno ugroženih i marginaliziranih osoba.

IV. ČLANSTVO, NADZOR I STEGOVNE MJERE

Članak 11.

Članstvo je redovno, počasno i pridruženo.
Članom Udruge može postati poslovna sposobna fizička osoba i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Udruzi i koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
Članovi Udruge mogu biti i strani državljani, pod uvjetima utvrđenim ovim Statutom i zakonom.
Redovni članovi Udruge plaćaju godišnju članarinu u iznosu koji utvrdi Skupština.
Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi predsjednik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Redovnim članom Udruge se postaje upisom u Registar članova, a na preporuku nekog od članova Udruge i temeljem ispunjene pristupnice potencijalnog člana.
Redovni članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju sudjelovati u radu Udruge te poštivati odredbe Statuta i drugih akata, kao i odluka njenih tijela.
Počasne članove Udruge bira Upravni odbor, a svaki redovni član može predložiti imenovanje počasnog člana. Počasni članovi su oni koji su posebno zaslužni za razvoj i unaprjeđenje Udruge, a nemaju pravo glasa u tijelima upravljanja.
Pridruženi članovi mogu biti podupiratelji, volonteri i suradnici Udruge temeljem ispunjene pristupnice i potpisane izjave o prihvaćanju Statuta. Pridruženi članovi plaćaju 50% iznosa članarine za redovnog člana i nemaju pravo glasa u tijelima upravljanja, a mogu biti i  izuzeti od plaćanja članarine. Nakon dvije godine pridruženog i počasnog članstva, član može podnijeti zahtjev za redovno članstvo, sukladno Statutu i općim aktima Udruge.
Odluku o primitku u članstvo donosi Upravni odbor.

Članak 13.

(1) Prava redovnih članova su: izbor i rad u upravnim tijelima Udruge, sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i provođenju djelatnosti Udruge, sudjelovanje u radu Udruge kao i poticanje rada Udruge, informiranje o aktivnostima Udruge, podnošenje prijedloga i primjedbi tijelima Udruge.
(2) Obveze redovnih članova su čuvanje i podizanje ugleda Udruge, redovno i trajno sudjelovanje u aktivnostima Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, plaćanje članarine, pridržavanje odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge
(3) Prava počasnih i pridruženih članova su sudjelovanje u aktivnostima Udruge kao i poticanje rada Udruge, informiranje o aktivnostima Udruge,
(4) Obveze počasnih i pridruženih članova su: čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, pridržavanje odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje: dobrovoljnim istupanjem, brisanjem zbog neplaćanja članarine, isključenjem, smrću, likvidacijom Udruge, prestankom rada Udruge.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Članak 15.

(1) Članovi Udruge sami nadziru rad Udruge.
(2) Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila Statut ili drugi opći akt, ovlašten je na to upozoriti Upravni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
(3) Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi, odnosno ako se u tom roku ne sazove Upravni odbor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge radi zaštite svojih prava propisanih Statutom Udruge.
(4) Upravni odbor donosi odluku o stegovnoj odgovornosti i izriče stegovne mjere za članove udruge, na prijedlog Predsjednika.
(5) Za povredu članske dužnosti propisane Statutom ili drugim aktom udruge, Upravni odbor može izreći stegovne mjere:
– usmenu opomenu
– pisanu opomenu
– novčanu kaznu
– isključenje
– zabrana obavljanja dužnosti u tijelima udruge do okončanja postupka o isključenju člana
(6) Na odluku o stegovnoj mjeri član ima pravo na žalbu Skupštini koja mora biti riješena i uručena u roku od 30 dana od zaprimanja žalbe na odluku. Odluka Skupštine je konačna.
(7) O stegovnoj odgovornosti Predsjednika Udruge i članova Upravnog odbora odlučuje Skupština, na prijedlog jedne trećine (1/3) članova Udruge. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Upravni odbor, a potvrđuje redovna Skupština.

V. TIJELA UDRUGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:
I.    Skupština,
II.   Predsjednik,
III.  Upravni odbor.

I. SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge te po jedan predstavnik pravne osobe članice Udruge.

Članak 19.

Skupština može biti redovna i izvanredna. Redovna skupština se sastaje jednom godišnje.
Redovnu skupštinu saziva Upravni odbor na prijedlog Predsjednika.
U odluci o sazivanju Skupštine Upravni odbor utvrđuje dnevni red sjednice te mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice Skupštine.
Upravni odbor je obavezan sazvati skupštinu ako to od njega zahtijevaju najmanje dvije trećine (2/3) redovnih članova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodnog stavka, sazvat će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice).
Upravni odbor dužan je pozive za sjednicu Skupštine dostaviti članovima najmanje tri dana prije sjednice.
Poziv na sjednicu Skupštine treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto, dan i vrijeme održavanja sjednice Skupštine.
Skupštinom predsjedava Predsjednik.
Skupština donosi pravovaljane odluke ukoliko je uredno sazvana i ukoliko je Skupštini nazočno više od polovice ukupnog broja članova Skupštine.
Ukoliko Skupština nema kvorum iz prethodnog stavka, Skupština može nakon 30 minuta čekanja početi s radom, i donositi pravovaljane odluke ukoliko je nazočna najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine koji su platili članarinu.
Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova, osim odluke o prestanku rada Udruge.
Svi materijali sa sjednice Skupštine se smatraju poslovnom tajnom i ne mogu se bez posebnog odobrenja staviti na raspolaganje trećim osobama, osim zapisnika i odluka Skupštine koje će biti dostavljene nadležnim gradskim ili državnim tijelima.
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili dvije trećine (2/3) redovnih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 20.

Skupštinom predsjedava Predsjednik Udruge.
U odsutnosti Predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će, na prijedlog sazivača Skupštine, predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • usvaja statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • donosi Pravilnik o svom radu,
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika i članove Upravnog odbora,
 • usvaja opisno i financijsko godišnje izvješće (završni račun) za prethodnu godinu,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću (tekuću) kalendarsku godinu,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja Etički kodeks,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • utvrđuje iznos godišnje članarine za redovne članove,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge i obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

II. PREDSJEDNIK

Članak 22.

Poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge. Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od četiri godine uz mogućnost da bude biran ponovno.

Članak 23.

Predsjednik:
–  odgovara za zakonitost rada Udruge, zastupa i predstavlja Udrugu te provodi odluke i smjernice Upravnog odbora i Skupštine.
–  brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora.
–  podnosi Skupštini Udruge prijedlog godišnjeg financijskog i opisnog izvješće o radu Udruge.
–  utvrđuje prijedlog za održavanje te programa rada sjednice Skupština.
–  član je Upravnog odbora.
–  sklapa i otkazuje ugovore o radu i druge ugovore (ugovor o djelu, autorski ugovor, ugovor o djelu redovitih studenata, ugovor o najmu, ugovor o nabavi) i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.
–  upravlja imovinom Udruge, raspolaže financijskim i nefinancijskim sredstvima Udruge, brine o tekućem financijskom poslovanju Udruge, prema smjernicama Upravnog odbora i Skupštine.
–  dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.
–  osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke.
–  obavlja i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima Udruge.

Članak 24.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje član Udruge kojeg on odredi.

III. UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge i najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine.
Upravni odbor čine Predsjednik i dva člana Udruge koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine uz mogućnost da budu birani ponovno.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Upravnog odbora, radom Upravnog odbora upravlja član Upravnog odbora kojeg izaberu članovi odbora konsenzusom.

Članak 26.

U slučaju razrješenja člana Upravnog odbora novi se član bira u roku 15 dana i na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Upravnog odbora koji je razriješen.

Članak 27.

Upravni odbor:
– izvršava odluke i upute Skupštine,
– priprema nacrte, prijedloge izmjena i dopuna Statuta,
– donosi odluku o prijemu članova Udruge,
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,
– osniva stručne komisije i povjerenstva za pripremu svojih odluka,
– odlučuje o planu prikupljanja i trošenja sredstava, imajući u vidu ciljeve i zadatke Udruge utvrđene Statutom,
– brine o imovini Udruge i prikupljanju i trošenju sredstava te o načinu ulaganja dobiti u unapređenje djelatnosti Udruge te nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,
– donosi Pravilnik o radu Upravnog odbora i ostale opće akte, osim Statuta,
– saziva zasjedanja Skupštine, predlaže dnevni red i priprema potrebne materijale o kojima Skupština raspravlja, na prijedlog Predsjednika Udruge,
– predlaže Skupštini osnivanje i ukidanje ustrojstvenih oblika Udruge,
– surađuje s drugim organizacijama u Republici Hrvatskoj i svijetu po pitanjima od interesa Udruge,
– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, drugim odlukama i aktima Udruge.

Članak 28.

Upravni odbor ima predsjednika.
Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova članova Upravnog odbora.
U slučaju spriječenosti ili nemogućnosti sudjelovanja Predsjednika Upravnog odbora, članovi Upravnog odbora odlučuju tko će predsjedati sjednicom.
Sjednice Upravnog odbora zatvorene su za javnost.
Predsjednik Upravnog odbora može odlučiti da se sjednica Upravnog odbora održi telefonskim ili elektroničkim putem.
Svi materijali sa sjednice Upravnog odbora se smatraju poslovnom tajnom i ne mogu se bez posebnog odobrenja staviti na raspolaganje trećim osobama, osim ako je to zakonom potrebno.

Članak 29.

Kod poslova i pitanja koja zahtijevaju neodložno izvršenje i odlučivanje, Predsjednik Udruge je ovlašten za samostalno donošenje odluka koje su u nadležnosti Upravnog odbora.
On je dužan u što kraćem roku, a najkasnije na prvoj narednoj sjednici Upravnog odbora, podnijeti izvješće o svojoj odluci, a da bi njegova odluka bila pravovaljana, mora je potvrditi Upravni odbor.

VI. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 30.

Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe  na rad Udruge u cjelini, odnosno, ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa nadležna je Skupština.

VII. IMOVINA I NAČINI STJECANJA IMOVINE

Članak 31.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine, druga imovinska prava.

Članak 32.

Udruga stječe imovinu od članarina; dobrovoljnih priloga i darova; dotacija iz proračuna; financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora; kotizacija za organiziranje predavanja, seminara, savjetovanja, kongresa; izdavačke djelatnosti sukladno zakonu; domaćih i međunarodnih donacija i sponzorstava za projekte i programe; obavljanjem svojih dopuštenih djelatnosti; iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Upravnom odboru na razmatranje i prihvaćanje, a Skupština Udruge donosi odluku o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća za prethodnu godinu.

Članak 34.

U slučaju prestanka rada Udruge, sva stečena imovina Udruge odlukom Skupštine stavlja se na raspolaganje nekoj sličnoj udruzi, zakladi ili instituciji koju predloži Upravni odbor.

Članak 35.

Proračunska (financijska) godina Udruge počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca tekuće godine.

Članak 36.

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Udruga ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti Udruga će koristiti za promicanje djelatnosti i ciljeva Udruge. Članovi Udruge i njezina tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.

VIII. IZVJEŠTAVANJE JAVNOSTI O TROŠENJU JAVNIH SREDSTAVA

Članak 37.

Udruga u provedbi programa i projekata od interesa za opće dobro financiranih iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvještava davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način, obavještava i širu javnost. Udruga je obvezna sredstva iz javnih izvora koristiti za provedbu programa ili projekata.

IX. PRESTANAK UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom o udrugama. Odluku o prestanku Udruge donosi Skupština dvotrećinskom (2/3) odlukom svih članova Skupštine.

Članak 39.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Tumačenje Statuta Udruge daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge i Upravni odbor.
Udruga može donijeti i druge akte kojima se reguliraju radni odnosi, imovinsko – financijska pitanja, etička i ostala pitanja, sukladno odluci Upravnog odbora i Predsjednika Udruge.
Nazivi poslova i tijela upravljanja se primjenjuju u odgovarajućem rodu i padežu.
Statut Udruge stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 26. veljače 2015. godine

Predsjednik
Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik


 

Na temelju članka 13. i 16. Zakona o udrugama (NN 74/14) Skupština Pragme održana 20. prosinca 2017. godine u Zagrebu donijela je
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta

Članak 1.

U članku 17. se dodaje stavak: „IV. Koordinator“.

Članak 2.

U članku 21. se dodaje stavak: „bira i razrješuje dužnosti koordinatora Udruge“.

Članak 3.

Dodaje se novi članak:

„Članak 24.

Koordinator:

 • odgovara za zakonitost rada Udruge, zastupa i predstavlja Udrugu te provodi odluke i smjernice Predsjednika, Upravnog odbora i Skupštine.
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine, Predsjednika i Upravnog odbora.
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu i druge ugovore (ugovor o djelu, autorski ugovor, ugovor o djelu redovitih studenata, ugovor o najmu, ugovor o nabavi) i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge.
 • upravlja imovinom Udruge, raspolaže financijskim i nefinancijskim sredstvima Udruge, brine o tekućem financijskom poslovanju Udruge, prema smjernicama Upravnog odbora i Skupštine.
 • osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke.
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i općim aktima Udruge.“

Članak 4.

Dosadašnji članci 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 postaju članci 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik


Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) Skupština Pragme održana 11. prosinca 2019. godine u Zagrebu donijela je

Odluku o dopuni Statuta

Članak 1.

U članku 10. Statuta Udruge dodaje se stavak 2. koji glasi:

„Gospodarske djelatnosti Udruge su: organizacija seminara, radionica, konferencija i sličnih manifestacija; pružanje savjetodavnih usluga vezanih za ciljeve Udruge; promidžbena djelatnost; izdavanje stručne publikacije (knjige, časopise, priručnike, video zapise i ostalo), u skladu sa zakonom; socijalno-ekonomska istraživanja, izrada strateških planova, planova razvoja i planova održivosti, izrada poslovnih planova i studija izvodljivosti.“


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik


 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) Skupština Pragme održana 29. rujna 2021. godine u Zagrebu donijela je

ODLUKU o izmjeni i dopuni Statuta

Članak 1.

U članku 8. se iza riječi „političke kulture“ dodaju riječi: „kulture i umjetnosti, promicanje vrijednosti Domovinskog rata i promicanje i zaštitu interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,“.

Članak 2.

U članku 9. se iza riječi „međunarodna suradnja.“ briše točka i dodaje zarez te riječi: „branitelji i stradalnici, kultura i umjetnost.“

Članak 3.

U članku 10. se dodaju stavci:

 • promocija čitanja i pisanja,
 • edukacije iz medijske i emocionalne pismenosti,
 • promicanje vrijednosti Domovinskog rata, socijalnog i psihološkog osnaživanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 4.

U članku 19. se dodaje rečenica:

„Redovne i izvanredne sjednice Skupštine osim fizičkim prisustvom, mogu se održati i elektroničkim i mobilnim putem (e-poštom, putem mobilnog uređaja, online konferencijama ili aplikacijama za suradnju i odlučivanje)“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nedjeljko Marković, dipl. socijalni radnik