Javna rasprava o socijalnim uslugama

IMG_0137_640x478

Pragma je na javnoj raspravi održanoj 6. svibnja 2011. godine u prostorijama Krapinsko-zagorske županije predstavila prve rezultate kvalitativnog istraživanja „Socijalne usluge u Krapini“. Na skupu su sudjelovali predstavnici Krapinsko-zagorske županije, centara za socijalnu skrb, Zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ustanova socijalne skrbi, organizacija civilnog društva i medija.
Rezultate istraživanja predstavio je predsjednik Pragme Nedjeljko Marković, a Suzana Jedvaj je predstavila rezultate mapiranja usluga na području Krapinsko-zagorske županije.

IMG_0137_640x478IMG_0144_640x478IMG_0145_640x478IMG_0146_640x478

Intervjuima sa 14 stručnjaka, a preko 12 široko postavljenih pitanja, ispitivan je koncept socijalnih usluga te suradnju u zajednici između različitih dionika sa područja Krapinsko-zagorske županije – grada Krapine. Ispitanici rade na mjestima pročelnika odjela, ravnatelja ustanova, profesora, načelnika, voditelja odjela, direktora. Kao pružatelje socijalnih usluga navode Centar za socijalnu skrb Krapina, Obiteljski centar Krapinsko-zagorske županije, Crveni križ, Centar za prevenciju ovisnosti, škole, vrtiće, udruge, Dom zdravlja, Grad Krapinu, Dom za starije, Zavod za zapošljavanje, Caritas, Radio, a dio ispitanika nije upoznat s pojmom socijalnih usluga. Ispitanici primjećuju pozitivne promjene u okolini, promjene u načinu pružanje usluga (manje birokratiziran sustav) i njegovu usmjerenost na korisnika. Također, primjećuju razvoj novih programa; uključivanje većeg broj djece u programe; razvijanje usluga u kući za starije; nove uloge postojećih pružatelja – posebno policije kao preventivnog aparata. Ispitanici ističu i važnu ulogu medija u promociji usluga i zanimanje za projekte. Kao probleme navode neinformiranost; probleme na razini države koji se reflektiraju na gradske probleme, a povećan je i broj osoba koje trebaju pomoć zbog ekonomske krize.

Pragma zahvaljuje ispitanicima, Krapinsko-zagorskoj županiji na omogućavanju javne rasprave i sudjelovanju u istraživanju, donatorima, podupirateljima – stručnjacima i građanima te Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.