50 godina Europske socijalne povelje i stanovanje

Europska socijalna povelja je donesena prije 50 godina te se njome utvrđuju određena prava i slobode i uspostavlja sustav nadzora koji jamči njihovo poštivanje od strane država stranaka. Povelja je podvrgnuta reviziji – nakon koje je donesena Izmijenjena Europska socijalna povelja 3. svibnja 1996. godine (stupila na snagu 1999. godine) te postupno zamjenjuje prvi ugovor iz 1961. godine. Republika Hrvatska je 26. veljače 2003. godine ratificirala Europsku socijalnu povelju, kao i Dodatni protokol Povelji, prihvatila 40 od 72 članka Povelje, te 3 od 4 članka Dodatka protokola te ratificirala Protokol o izmjenama Europske socijalne povelje i Dodatni protokol Europskoj socijalnoj povelji kojim se uspostavlja sustav kolektivnih žalbi.

Hrvatska je potpisala Izmijenjenu Europsku socijalnu povelju 6. studenog 2009. godine, ali je još nije ratificirala i nije izradila deklaraciju koja omogućuje nacionalnim udrugama podnošenje kolektivnih žalbi.

Prava zajamčena Poveljom tiču se svih pojedinaca u njihovom svakodnevnom životu, a u području stanovanja obuhvaćaju:
– pristup odgovarajućem i dostupnom stanovanju;
– smanjenje beskućništva – politiku stanovanja usmjeriti prema svim potrebitim kategorijama;
– postupci za ograničenje deložacija;
– jednaki pristup socijalnim stanovima i stambenim povlasticama za ne-državljane; 
– izgradnja stanova i stambene povlastice sukladno potrebama obitelji.

Hrvatska je podnijela 5 izvješća u razdoblju od 2006. do prosinca 2010. godine. Posljednje – peto izvješće – pročitajte ovdje, a na stranici 59. Izvješća pročitajte pitanja upućena od strane Odbora Republici Hrvatskoj te dane odgovore u području stanovanja.

EUROPSKA SOCIJALNA POVELJA (IZMIJENJENA) u području stanovanja regulira:

(Članak 16. – Pravo obitelji na socijalnu, pravnu i ekonomsku zaštitu)
Radi osiguranja uvjeta potrebnih za puni razvoj obitelji kao osnovne jedinice društva, stranke se  obvezuju promicati ekonomsku, pravnu i socijalnu zaštitu obiteljskog života, posebice pomoću socijalnih i obiteljskih potpora, fiskalnih olakšica, poticanja gradnje stanova prilagođenih potrebama obitelji, pomoći mladim obiteljima i drugim odgovarajućim mjerama 

(Članak 19. – Pravo radnika migranata i njihovih obitelji na zaštitu i pomoć)
Radi osiguranja učinkovitog ostvarivanja prava radnika migranata i njihovih obitelji na zaštitu i pomoć na teritoriju drugih stranaka, stranke se obvezuju: jamčiti radnicima koji zakonito borave na njihovu teritoriju, u mjeri u kojoj je to uređeno zakonima ili drugim propisima ili je u nadležnosti upravnih organa, jednake životne i radne uvjete kao i svojim državljanima, u pogledu…stanovanja

(Članak 23. – Pravo starijih osoba na socijalnu zaštitu)
…Omogućiti starijim osobama da slobodno izaberu svoj način života i da vode neovisan život u svojoj uobičajenoj sredini toliko dugo koliko to žele i koliko je to moguće, tako da im se osiguraju…stanovi prilagođeni njihovim potrebama i njihovom zdravstvenom stanju ili odgovarajuća pomoć za uređenje stana

(Članak 30. – Pravo na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja)
Radi osiguranja učinkovitog ostvarivanja prava na zaštitu od siromaštva i socijalnog isključenja, stranke se obvezuju…poduzeti, u okviru ukupnog i usklađenog pristupa, mjere radi promicanja dostupnosti posebice zapošljavanja, stanovanja, obučavanja, obrazovanja, kulture, socijalne i medicinske pomoći osobama i njihovim obiteljima koje se nalaze ili im prijeti opasnost da se nađu u situaciji socijalne isključenosti ili siromaštva

(Članak 31. – Pravo na stan)
Radi osiguranja učinkovitog ostvarivanja prava na stan, stranke se obvezuju poduzeti mjere koje će:
1. promicati dostupnost stana zadovoljavajuće kvalitete;
2. spriječiti ili smanjiti beskućništvo s ciljem njegove postupne eliminacije;
3. učiniti troškove stanovanja prihvatljivim osobama koje ne raspolažu s dovoljno sredstava.